(Online) Overeenkomst voor G Suite for Education

Deze Overeenkomst voor G Suite for Education (de 'Overeenkomst') wordt gesloten tussen Google Inc. ('Google') en de in het Besteldocument vermelde klant ('Klant'). Deze Overeenkomst is geldig vanaf de datum waarop de Klant op de knop 'Ik ga akkoord' hieronder klikt, of, indien van toepassing, de datum waarop de Overeenkomst is ondertekend (de 'Ingangsdatum'). Indien u akkoord gaat namens de Klant, belooft en garandeert u dat (i) u beschikt over alle benodigde rechten om uw werkgever of de toepasselijke partij te binden aan deze voorwaarden; (ii) u deze Overeenkomst heeft gelezen en begrepen; en (iii) u akkoord gaat met deze Overeenkomst namens de partij die u vertegenwoordigt. Als u niet beschikt over alle vereiste rechten om de klant te binden, dient u niet te klikken op de knop "Ik ga akkoord" hieronder (dan wel, indien van toepassing, deze Overeenkomst niet te ondertekenen). Deze Overeenkomst beschrijft de toegang tot en het gebruik van de Services door de Klant en is van kracht vanaf de Ingangsdatum.

 • 1. Services.
  • 1.1 Faciliteiten en gegevensoverdracht. Alle faciliteiten die worden gebruikt om Klantgegevens op te slaan en te verwerken, dienen te voldoen aan redelijke beveiligingsstandaards die geen geringere mate van bescherming bieden dan de beveiligingsstandaards op de faciliteiten waar Google de eigen, vergelijkbare informatie opslaat en verwerkt. Google heeft minimaal systemen en procedures geïmplementeerd die voldoen aan industrienormen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van Klantgegevens te garanderen, te beschermen tegen verwachte dreigingen of gevaren voor de veiligheid of integriteit van Klantgegevens en te beschermen tegen onbevoegde toegang tot of gebruik van Klantgegevens. Als onderdeel van het leveren van de Services kan Google informatie overdragen, opslaan en verwerken in de Verenigde Staten of enig ander land waar Google of zijn vertegenwoordigers voorzieningen hebben. Door gebruik te maken van de Services gaat de Klant akkoord met deze overdracht, verwerking en opslag van Klantgegevens.
  • 1.2. Wijzigingen.
   • a. In de Services. Google kan van tijd tot tijd commercieel redelijke wijzigingen aanbrengen in de Services. Indien Google een ingrijpende wijziging aanbrengt in de Services, zal Google de Klant hiervan op de hoogte stellen, mits de Klant zich bij Google heeft aangemeld om over een dergelijke wijziging geïnformeerd te worden.
   • b. In online voorwaarden. Google kan van tijd tot tijd commercieel redelijke wijzigingen aanbrengen in de online voorwaarden. Indien Google een ingrijpende wijziging aanbrengt in de online voorwaarden, zal Google de Klant hiervan op de hoogte stellen door een e-mail naar het E-mailadres voor kennisgeving te zenden of de Klant via de Beheerdersconsole op de hoogte stellen. Indien de wijziging een wezenlijk negatieve invloed heeft op de Klant en de Klant niet akkoord gaat met de wijziging, moet de Klant Google hiervan binnen dertig dagen na ontvangst van de kennisgeving op de hoogte stellen via het Helpcentrum. Indien de Klant Google op de juiste wijze op de hoogte stelt, blijft de Klant gebonden aan de voorwaarden die direct voorafgaand aan de wijziging golden tot het eind van de dan geldende Servicetermijn voor de betrokken Services. Indien de betrokken Services worden vernieuwd, worden ze vernieuwd onder de dan geldende online voorwaarden van Google.
  • 1.3 Aliassen. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het controleren, beantwoorden en anderszins verwerken van e-mailberichten die zijn verzonden naar de aliassen "abuse" en "postmaster" voor Klantdomeinnamen. Google heeft echter het recht e-mailberichten die zijn verzonden naar deze aliassen voor Klantdomeinnamen te controleren om mogelijk misbruik van de Services te kunnen constateren.
  • 1.4 Advertenties. Google toont geen Advertenties in de Services en gebruikt geen Klantgegevens voor Advertentiedoeleinden.
  • 1.5 Eindgebruikersaccounts. De Klant kan op twee manieren Eindgebruikersaccounts aanvragen:(i) online via de Beheerinterface; of (ii) na de Aanvangsdatum van de Services, door contact op te nemen met ondersteuningsmedewerkers van Google. De Klant kan Eindgebruikersaccounts op elk moment opschorten of verwijderen via de Beheerinterface.
  • 1.6 Google Vault. Als de Klant Google Vault koopt, zijn de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing:
   • a. Retentie. Google heeft geen verplichting gearchiveerde Klantgegevens langer te bewaren dan voor de duur van de retentieperiode die door de Klant is opgegeven (tenzij er met betrekking tot de betreffende gegevens sprake is van een juridische bewaarplicht). Als de Klant Google Vault niet verlengt, is Google niet verplicht om gearchiveerde Klantgegevens te bewaren.
   • b. Eerste aankoop van Google Vault. De Klant stemt er bij de eerste aankoop van Google Vault mee in Google Vault-eindgebruikersaccounts aan te schaffen voor alle medewerkers die een G Suite for Education-eindgebruikersaccount hebben. De Klant kan kosteloos gebruikmaken van Google Vault for Students and Alumni.
   • c. Extra Eindgebruikersaccounts voor medewerkers. Indien de Klant gedurende enige Servicetermijn na eerste aankoop van Google Vault ten minste 20% meer Eindgebruikersaccounts voor medewerkers toevoegt dan de Klant eerder kocht gedurende die Servicetermijn, stemt de Klant ermee in Google Vault te kopen voor die extra Eindgebruikersaccounts voor het resterende deel van de dan geldende Servicetermijn van de Klant. Bovendien stemt de Klant ermee in op elke verjaring van de Eerste factureringsdatum Google Vault aan te schaffen voor elk extra Eindgebruikersaccount voor medewerkers dat wordt toegevoegd aan de al eerder gekochte accounts, voor het resterende gedeelte van de dan geldende Google Vault-servicetermijn.
  • 1.7 Privacybeleid. In het Privacybeleid van G Suite for Education wordt beschreven hoe Google gegevens van de Klant of Eindgebruikers verzamelt en gebruikt.
 • 2. Verplichtingen van de Klant.
  • 2.1 Toegestaan gebruik. De Services mogen alleen worden gebruikt door (a) onderwijsinstellingen zonder winstoogmerk en (b) andere entiteiten zonder winstoogmerk (zoals gedefinieerd onder de relevante statuten van de staat).
  • 2.2 Naleving. De Klant dient de Services te gebruiken in overeenstemming met het Beleid ten aanzien van acceptabel gebruik. Google kan van tijd tot tijd nieuwe apps, functies of functionaliteit beschikbaar stellen voor de Services, en mogelijk moet de Klant voor het gebruik hiervan instemmen met aanvullende voorwaarden. Daarnaast stelt Google Aanvullende services (in aanvulling op de Services) ter beschikking aan de Klant en zijn Eindgebruikers in overeenstemming met de Aanvullende servicevoorwaarden en de toepasselijke productspecifieke servicevoorwaarden van Google. Als de Klant de Aanvullende services niet wil inschakelen, kan de Klant deze op elk gewenst moment in- of uitschakelen via de Beheerdersconsole.
  • 2.3 Beheer van de Services door de Klant. De Klant kan een of meer Beheerders aanwijzen via de Beheerdersconsole. Deze Beheerders hebben toegang tot Beheerdersaccounts en hebben de bevoegdheid Eindgebruikersaccounts te beheren. De Klant is verantwoordelijk voor: (a) het behoud van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord en de Beheerdersaccount(s); (b) het aanwijzen van de personen die geautoriseerd zijn voor toegang tot de Beheerdersaccount(s); en (c) het waarborgen dat alle activiteiten die plaatsvinden met betrekking tot de Beheerdersaccount(s) voldoen aan deze Overeenkomst. De Klant gaat ermee akkoord dat verantwoordelijkheden van Google zich niet uitstrekken tot het interne beheer of de administratie van de Services voor de Klant en dat Google alleen de rol vervult van gegevensverwerker.
  • 2.4 Toestemming van de Eindgebruiker. De Beheerders van de Klant zijn gemachtigd gegevens die voor de Eindgebruikers in de Eindgebruikersaccounts beschikbaar zijn, te openen, te controleren, te gebruiken of openbaar te maken. De Klant zal van Eindgebruikers alle vereiste toestemmingen verkrijgen en houden om toe te staan: (i) dat de Klant deze gegevens opent, controleert, gebruikt en openbaar maakt en dat Google de Klant de mogelijkheid verschaft dit te doen en (ii) dat Google de Services levert.
  • 2.5 COPPA en ouderlijke toestemming. Indien de Klant Eindgebruikers jonger dan dertien jaar toestaat de Services te gebruiken, verleent de Klant toestemming, zoals vereist op grond van de Amerikaanse Children's Online Privacy Protection Act (COPPA), voor het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens in de Services, zoals beschreven in het Privacybeleid van G Suite for Education, van deze Eindgebruikers. De Klant verkrijgt ouderlijke toestemming voor het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens in de Aanvullende services waartoe de Klant Eindgebruikers toegang verleent voordat Eindgebruikers jonger dan achttien jaar deze services mogen gebruiken.
  • 2.6 Ongeoorloofd gebruik. De Klant zal al het commercieel redelijke doen om ongeoorloofd gebruik van de Services te verhinderen dan wel te beëindigen. De Klant zal Google direct op de hoogte stellen van elk ongeoorloofd gebruik van of elke ongeoorloofde toegang tot de Service waarvan hij weet krijgt.
  • 2.7 Beperkingen van het gebruik. Tenzij Google uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat, mag de Klant niet, en zal de Klant al het commercieel redelijke doen om ervoor te zorgen dat derden niet: a) de Services aan derden verkopen, wederverkopen, leasen, of een functionele equivalent hiervan (tenzij dit uitdrukkelijk wordt goedgekeurd in deze Overeenkomst); b) de Services of enig deel hiervan onderwerpen aan reverse engineering; c) de Services, of toegang tot de Services, gebruiken voor het maken van een plaatsvervangende of soortgelijke service; d) de Services gebruiken voor risicovolle activiteiten; of e) de Services gebruiken voor het opslaan of overbrengen van Klantgegevens waarvan de export onder de Amerikaanse exportwetgeving valt. De Klant is als enige verantwoordelijk voor naleving van de HIPAA-wet (Health Insurance Portability and Accountability Act) indien deze van toepassing is.
  • 2.8 Verzoeken van derden. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant te reageren op Verzoeken van derden. Google zal, voor zover wettelijk toegestaan en volgens de voorwaarden van het Verzoek van derden: (a) de Klant direct op de hoogte stellen van ontvangst van een Verzoek van derden; (b) voldoen aan redelijke verzoeken van de Klant met betrekking tot pogingen het Verzoek van derden te bestrijden; en (c) de Klant voorzien van informatie of hulpmiddelen die de Klant nodig heeft om te reageren op het Verzoek van derden. De Klant zal eerst zelf proberen de informatie te verkrijgen die nodig is om aan het Verzoek van derden te voldoen en zal alleen contact opnemen met Google als dergelijke informatie redelijkerwijs niet door de Klant kan worden verkregen.
 • 3. Betaling. Indien enige Services worden gekocht tegen een Vergoeding, zijn de voorwaarden van deze Sectie 3 op deze Services van toepassing.
  • 3.1 Betaling. Alle Vergoedingen dienen dertig dagen na de factuurdatum te zijn betaald. Alle bedragen dienen te worden voldaan in Amerikaanse dollars (USD), tenzij anders is vermeld op het Orderformulier. Betalingen via overboeking moeten de volgende instructies bevatten:
   Naam bank: ABA-nummer: Bankrekeningnummer:
   Wells Fargo Bank
   Palo Alto, California USA
   121000248
   Google Inc.
   4375669785
  • 3.2 Achterstallige betalingen. Voor achterstallige betalingen kan een rente verschuldigd zijn van anderhalf procent per maand (of het hoogste tarief dat wettelijk is toegestaan indien dit lager is) vanaf de einddatum van de betaling totdat het bedrag volledig is voldaan. Alle redelijke kosten (met inbegrip van honoraria van advocaten) die door Google worden gemaakt bij het vorderen van dergelijke achterstallige betalingen komen voor rekening van de klant, met uitzondering van achterstallige betalingen als gevolg van factureringsfouten die zijn toe te schrijven aan Google.
  • 3.3 Inkooporders.
   • a. Vereist. Indien de Klant wenst dat een Inkoopordernummer op de factuur wordt vermeld, zal de Klant Google hierover informeren en een Inkooporder uitgeven aan Google. Als de Klant een Inkooporder vereist, maar de Inkooporder niet aan Google verstrekt, is Google niet verplicht de Services te leveren totdat de Inkooporder is ontvangen door Google. Eventuele algemene voorwaarden op een Inkooporder zijn niet van toepassing op deze Overeenkomst en zijn van nul en generlei waarde.
   • b. Niet vereist. Als de Klant Google niet vraagt een Inkoopordernummer te vermelden op de factuur, dient de Klant aan Google een verklaring te verstrekken waarin deze afziet van de verplichting tot vermelding van een Inkoopordernummer, bijvoorbeeld door middel van een e-mail. Indien de Klant afziet van de eis tot vermelding van een Inkoopordernummer, (a) zal Google de Klant factureren zonder vermelding van een Inkoopordernummer en (b) stemt de Klant ermee in facturen te betalen zonder een Inkooporder.
  • 3.4 Belastingen. De Klant is verantwoordelijk voor de betaling van Belastingen en zal de voor de Services vereiste vergoedingen betalen zonder aftrek van een bedrag voor Belastingen. Als Google verplicht is Belastingen te innen of te betalen, zullen deze Belastingen aan de Klant worden gefactureerd, tenzij de Klant Google een geldig certificaat van belastingvrijstelling kan overleggen dat is geautoriseerd door de belastingdienst. Als de Klant wettelijk is verplicht Belastingen af te dragen over betalingen aan Google, moet de Klant aan Google een officiële belastingaanslag of andere geschikte documentatie overleggen om dergelijke betalingen te ondersteunen.
  • 3.5 Factuurgeschillen. Factuurgeschillen moeten vóór de betalingsdatum van de factuur worden voorgelegd. Wanneer partijen vaststellen dat onjuistheden in de facturering te wijten zijn aan Google, zal Google geen gecorrigeerde factuur verzenden, maar in plaats daarvan een creditnota verzenden waarin het onjuiste bedrag van de betreffende factuur wordt gespecificeerd. Als de betwiste factuur nog niet is betaald, zal Google het bedrag op de creditnota verrekenen met het bedrag op de betwiste factuur en is de Klant verantwoordelijk voor betaling van het resulterende te betalen nettobedrag op die factuur.
 • 4. Facturering; Tarieven. Indien een of meer van de Services worden gekocht tegen een Vergoeding, zijn de voorwaarden van deze Sectie 4 op deze Service van toepassing. Op of na de Eerste factureringsdatum zal Google de Klant een factuur verstrekken voor de volgende Vergoedingen voor elke toepasselijke Service: bij vooruitbetaling voor de Kosten per maand, Kosten per jaar of de Kosten eerste termijn (voor zover van toepassing). Al deze bedragen worden vermeld op het Orderformulier.
 • 5. Technische ondersteuningsservices.
  • 5.1 Door de Klant. De Klant zal op eigen kosten antwoorden op vragen en klachten van Eindgebruikers of derden met betrekking tot het gebruik van de Services door de Klant of door Eindgebruikers. De Klant zal zich alle commercieel verantwoorde inspanningen getroosten om ondersteuningsproblemen op te lossen alvorens deze aan Google te melden.
  • 5.2 Door Google. Als de Klant een ondersteuningsprobleem niet kan oplossen zoals hierboven vermeld, kan de Klant het probleem escaleren naar Google in overeenstemming met de TSS-richtlijnen. Google biedt technische ondersteuningsservices aan de Klant in overeenstemming met de TSS-richtlijnen.
 • 6. Opschorting.
  • 6.1 Van Eindgebruikersaccounts door Google. Indien Google weet krijgt van een schending van de Overeenkomst door de Eindgebruiker, kan Google de Klant vragen het desbetreffende Eindgebruikersaccount op te schorten. Als de Klant niet voldoet aan het verzoek van Google een Eindgebruikersaccount op te schorten, mag Google dit zelf doen. Alle Opschortingen door Google duren voort totdat de betreffende Eindgebruiker de schending heeft opgelost die de oorzaak was van de Opschorting.
  • 6.2 Noodbeveiligingsproblemen. In weerwil van het voorgaande, heeft Google het recht in geval van een Noodbeveiligingsprobleem het desbetreffende gebruik automatisch op te schorten. De Opschorting zal geschieden in de minimaal vereiste mate en met de minimale duur die nodig is om het Noodbeveiligingsprobleem te voorkomen of te beëindigen. Indien Google een Eindgebruikersaccount om enige reden opschort zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de Klant, zal Google, op verzoek van de Klant, zo snel als redelijk mogelijk is de Klant op de hoogte stellen van de reden voor de opschorting.
 • 7. Vertrouwelijke informatie.
  • 7.1 Verplichtingen. Elke partij zal: (a) de Vertrouwelijke informatie van de andere partij beschermen met dezelfde zorg die de partij toepast om de eigen Vertrouwelijke informatie te beschermen; en (b) de Vertrouwelijke informatie niet onthullen, behalve aan aangesloten maatschappijen, medewerkers en agenten die van de informatie op de hoogte dienen te zijn en schriftelijk hebben toegezegd deze vertrouwelijk te behandelen. Elke partij (en alle aangesloten maatschappijen, medewerkers en agenten waaraan door de partij Vertrouwelijke informatie kenbaar is gemaakt) mag de Vertrouwelijke informatie alleen gebruiken om zijn rechten te laten gelden en te voldoen aan zijn verplichtingen conform deze Overeenkomst, daarbij al het redelijkerwijs mogelijke ondernemend om de informatie te beschermen. Elke partij is verantwoordelijk voor de daden van zijn aangesloten maatschappijen, medewerkers en agenten die een inbreuk vormen op deze Sectie.
  • 7.2 Uitzonderingen. Vertrouwelijke informatie omvat geen informatie: (a) waarvan de ontvanger van de Vertrouwelijke informatie al op de hoogte was; (b) die openbaar wordt zonder dat dit de fout is van de ontvanger; (c) die onafhankelijk door de ontvanger is ontwikkeld of (d) die rechtmatig door een andere partij aan de ontvanger is verstrekt.
  • 7.3 Verplichte openbaarmaking. Elke partij kan de Vertrouwelijke informatie van de andere partij openbaar maken wanneer dit wordt vereist door de wetgeving, maar alleen nadat de partij, indien dit wettelijk is toegestaan: (a) naar alle commerciële redelijkheid zijn best heeft gedaan de andere partij op de hoogte te stellen; en (b) de andere partij de kans geeft de openbaarmaking aan te vechten.
  • 7.4 FERPA. De partijen erkennen dat (a) Klantgegevens persoonlijke informatie kan bevatten uit onderwijsrecords waarop FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act; "FERPA-records") van toepassing is; en (b) voorzover Klantgegevens FERPA-records bevatten, Google zal worden beschouwd als "School Official" (aangezien deze term wordt gebruikt in FERPA en de implementatiebepalingen in FERPA) en zich aan de bepalingen in FERPA zal houden.
 • 8. Intellectuele-eigendomsrechten; Productkenmerken.
  • 8.1 Intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor zover hierin expliciet wordt vermeld, verleent deze Overeenkomst geen van beide partijen enig recht, impliciet of anderszins, op inhoud of enig intellectueel eigendom van de andere partij. Ten aanzien van de partijen valt het bezit van alle Intellectuele eigendomsrechten in de Klantgegevens volledig toe aan de Klant en vallen alle Intellectuele eigendomsrechten in de Services toe aan Google.
  • 8.2 Weergave van Productkenmerken. Google mag die Productkenmerken van de Klant weergeven, voor de weergave waarvan binnen de daarvoor toegewezen delen van de Servicepagina's autorisatie is verleend door de Klant (dergelijke autorisatie wordt verleend wanneer de Klant zijn Productkenmerken uploadt naar de Services). De Klant kan de aard van dit gebruik opgeven via de Beheerinterface. Google mag ook Productkenmerken van Google weergeven op de Servicepagina's om aan te geven dat de Services door Google worden verleend. Geen van de partijen mag de Productkenmerken van een andere partij weergeven of gebruiken buiten datgene wat in deze Overeenkomst is toegestaan, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van die partij.
  • 8.3 Beperking met betrekking tot Productkenmerken. Elk gebruik van de Productkenmerken van een partij komt ten goede aan de partij die eigenaar is van de Intellectuele eigendomsrechten op die Productkenmerken. Een partij kan het recht van de andere partij om zijn Productkenmerken te gebruiken conform deze Overeenkomst intrekken door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij met vermelding van een redelijke termijn om het gebruik te stoppen.
 • 9. Publiciteit. De Klant erkent dat Google het recht heeft de naam of de Productkenmerken van de Klant te vermelden in een lijst met Google-klanten, hetzij online, hetzij in promotiemateriaal. De Klant stemt er ook mee in dat Google verbaal mag verwijzen naar de Klant als een klant van de Google-producten of -services die onder deze Overeenkomst vallen. Deze sectie is onderhevig aan de voorwaarden vermeld in Sectie 8.3.
 • 10. Verklaringen, garanties en disclaimers.
  • 10.1 Verklaringen en Garanties. Elke partij verklaart volledig bevoegd te zijn deze Overeenkomst aan te gaan. Elke partij belooft te voldoen aan alle wet- en regelgeving met betrekking tot de levering en het gebruik van de Services, indien van toepassing (met inbegrip van de toepasselijke wet ten aanzien van melding van beveiligingsschending). Google garandeert dat het de Services zal verlenen volgens de toepasselijke SLA. De Klant erkent en stemt ermee in dat hij de Services en de Aanvullende services zal gebruiken in overeenstemming met de Amerikaanse Children's Online Privacy Protection Act van 1998, inclusief, maar niet beperkt tot het verlenen van toestemming of het verkrijgen van ouderlijke toestemming voor het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens van leerlingen, zoals beschreven in sectie 2.5 hiervoor.
  • 10.2 Disclaimers. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WET, TENZIJ UITDRUKKELIJK VERMELD IN DEZE OVEREENKOMST, GEEFT GEEN VAN BEIDE PARTIJEN ENIGE VORM VAN GARANTIE, HETZIJ EXPLICIET, IMPLICIET, STATUTAIR OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. GOOGLE DOET GEEN BELOFTES OVER INHOUD OF INFORMATIE DIE TOEGANKELIJK IS DOOR OF VIA DE SERVICES. DE KLANT ERKENT DAT DE GEHOSTE COMMUNICATIESERVICES GEEN TELEFOONDIENST ZIJN EN DAT DE GEHOSTE COMMUNICATIESERVICES GEEN OPROEPEN KUNNEN UITVOEREN OF ONTVANGEN (INCLUSIEF NOODOPROEPEN) VIA OPENBARE TELEFOONNETWERKEN.
 • 11. Termijn; Vergoedingen.
  • 11.1 Termijn van de Overeenkomst. Deze Overeenkomst blijft geldig gedurende de Termijn.
  • 11.2 Servicetermijn en Inkopen gedurende de Servicetermijn. Google levert de Services aan de Klant gedurende de Servicetermijn. Tenzij de partijen schriftelijk anders overeenkomen, hebben Eindgebruikersaccounts die zijn gekocht gedurende enige Servicetermijn, een evenredige termijn die eindigt op de laatste dag van de desbetreffende Servicetermijn.
  • 11.3 Automatische verlenging. Aan het eind van elke Servicetermijn worden de Services (en alle Eindgebruikersaccounts die eerder zijn gekocht tegen een vergoeding) automatisch verlengd voor een nieuwe Servicetermijn van twaalf maanden. Als een van beide partijen de Services niet wil verlengen, dient deze partij de andere partij hiervan tenminste 15 dagen voor het eind van de dan geldende servicetermijn schriftelijk op de hoogte te stellen. Deze kennisgeving van niet-verlenging wordt van kracht na afloop van de dan geldende Servicetermijn.
  • 11.4 Kosten. Tijdens de Eerste termijn brengt Google bij de Klant geen Kosten in rekening voor de Services (anders dan voor Google Vault of betaalde opslag, indien van toepassing). Nadat de partijen een wederzijdse schriftelijke overeenkomst hebben afgesloten, a) mag Google Kosten in rekening brengen voor de Services na de Eerste servicetermijn en b) mag Google Kosten in rekening brengen voor een premium versie van de Services of voor optionele functionaliteit of verbeteringen die door Google aan de Services kunnen worden toegevoegd (zoals Google Vault of betaalde opslag, indien van toepassing).
  • 11.5 Gebruik van de Services. De Klant heeft geen verplichting de Services te gebruiken en mag op elk gewenst moment en om elke willekeurige reden (of zonder reden) stoppen met het gebruik van de Services.
  • 11.6 Tarieven wijzigen. Google heeft het recht de tarieven voor de Services die de Klant tegen een Vergoeding heeft gekocht te herzien voor de volgende Servicetermijn door de Klant hiervan ten minste dertig dagen vóór het begin van de volgende Servicetermijn schriftelijk in kennis te stellen (bijvoorbeeld via de e-mail).
 • 12. Beëindiging.
  • 12.1 Beëindiging wegens schending. Elke partij mag de uitvoering van deze Overeenkomst opschorten of deze Overeenkomst beëindigen indien: (i) de andere partij de Overeenkomst wezenlijk schendt en deze schending niet opheft binnen dertig dagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving hieromtrent; (ii) de andere partij zijn bedrijfsactiviteiten staakt of er tegen deze partij een insolventieprocedure wordt gestart en deze procedure niet binnen negentig dagen wordt herroepen; of (iii) de andere partij deze Overeenkomst meer dan tweemaal wezenlijk schendt, ongeacht of er sprake is geweest van enige remedie voor deze schendingen.
  • 12.2 Beëindiging anders dan wegens schending. De Klant kan deze Overeenkomst om elke reden (of zonder reden) beëindigen door Google hiervan dertig dagen voor beëindiging schriftelijk in kennis te stellen, waarbij de Klant echter verplicht is Vergoedingen te betalen voor Services die de Klant heeft gekocht voor het resterende deel van de op dat moment geldende Servicetermijn voor die Services.
  • 12.3 Gevolgen van beëindiging. Indien deze Overeenkomst wordt beëindigd, dan: (i) vervallen onmiddellijk de rechten die door de ene aan de andere partij zijn verleend (behoudens hetgeen is vermeld in deze Sectie); (ii) zal Google de Klant toegang bieden tot de Klantgegevens en de mogelijkheid bieden deze te exporteren, gedurende een commercieel verantwoorde tijdsperiode tegen de dan geldende tarieven van Google voor de betreffende Services; (iii) verwijdert Google de Klantgegevens na een commercieel verantwoorde tijdsperiode door pointers naar deze gegevens op actieve servers en replicatieservers van Google te verwijderen en in de loop van de tijd te overschrijven; en (iv) zal elke partij zich alle commercieel verantwoorde inspanningen getroosten op aanvraag direct alle andere Vertrouwelijke informatie van de andere partij te retourneren of te vernietigen.
 • 13. Schadeloosstelling.
  • 13.1 Door Google. Google zal de Klant vrijwaren van, verdedigen tegen en schadeloos stellen voor alle aansprakelijkheden, schade en kosten (inclusief vereffeningskosten en redelijke honoraria van advocaten) die voortvloeien uit een vordering van derden dat Google's technologie die wordt gebruikt om de Services te leveren of een Productkenmerk van Google enig octrooi, auteursrecht, handelsgeheim of handelsmerk van dergelijke derden schendt of zich dit wederrechtelijk toe-eigent. Niettegenstaande het voorafgaande heeft Google in geen geval verplichtingen of aansprakelijkheden onder deze Sectie die het gevolg zijn van: (i) gebruik van Services of Productkenmerken van Google in een gewijzigde vorm of in combinatie met materiaal dat niet afkomstig is van Google, en (ii) enige inhoud, informatie of gegevens die zijn geleverd door de Klant, Eindgebruikers of derden.
  • 13.2 Mogelijke inbreuk.
   • a. Repareren, vervangen of wijzigen. Indien Google redelijkerwijs vindt dat de Services inbreuk plegen op de Intellectuele eigendomsrechten van derden, zal Google: (a) het recht verkrijgen voor de Klant om op kosten van Google gebruik te blijven maken van de Services; (b) een niet-inbreukmakende, functioneel equivalente vervanging bieden; of (c) de Services zodanig aanpassen dat ze niet langer inbreuk plegen.
   • (b) Opschorting of Beëindiging. Indien Google niet vindt dat de voorgaande opties commercieel redelijk zijn, kan Google het gebruik van de desbetreffende Services door de Klant opschorten of beëindigen. Als Google de desbetreffende Services beëindigt, verstrekt Google een evenredige terugbetaling van de niet verdiende Vergoedingen (indien van toepassing) die werkelijk zijn betaald door de Klant, van toepassing op de periode na beëindiging van dergelijke Services.
  • 13.3 Algemeen. De Klant zal Google onverwijld op de hoogte stellen van de claim en met Google samenwerken om de claim te betwisten. Google heeft volledig beheer en autorisatie over de verdediging, behalve dat: (a) voor een regeling waarvoor Klant aansprakelijkheid moet accepteren of een bedrag moet betalen, de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant is vereist, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden of vertraagd; en (b) de Klant kan deelnemen aan de verdediging met een eigen adviseur, op eigen kosten. DE HIERBOVEN GENOEMDE SCHADELOOSSTELLING IS DE ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID KRACHTENS DEZE OVEREENKOMST VOOR SCHENDING VAN DE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN DERDEN DOOR GOOGLE.
 • 14. Beperking van wettelijke aansprakelijkheid.
  • 14.1 Beperking van indirecte aansprakelijkheid. GEEN DER PARTIJEN IS AANSPRAKELIJK ONDER DEZE OVEREENKOMST VOOR VERLOREN OPBRENGSTEN OF INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, MORELE OF PUNITIEVE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, ZELFS ALS DE PARTIJ OP DE HOOGTE WAS OF ZOU MOETEN ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN HET ONTSTAAN VAN DERGELIJKE SCHADE EN ZELFS ALS DIRECTE SCHADE NIET DOOR EEN VERHAALMOGELIJKHEID WORDT AFGEHANDELD.
  • 14.2 Beperking van de hoogte van de aansprakelijkheid. GEEN DER PARTIJEN KAN ONDER DEZE OVEREENKOMST AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR MEER DAN: (I) DUIZEND DOLLAR OF (II) HET BEDRAG DAT DOOR DE KLANT IN HET KADER VAN DEZE OVEREENKOMST IS BETAALD GEDURENDE DE TWAALF MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE GEBEURTENIS DIE DE REDEN WAS VOOR DE AANSPRAKELIJKHEID, AFHANKELIJK VAN WELK VAN BEIDE HET HOOGST IS.
  • 14.3 Uitzonderingen op beperkingen. Deze beperkingen van de aansprakelijkheid zijn van toepassing in de hoogste wettelijk toegelaten mate, maar zijn niet van toepassing op schending van verplichtingen van vertrouwelijkheid, van Intellectuele eigendomsrechten van een partij door de andere partij, of van vrijwaringsverplichtingen.
 • 15. Overige.
  • 15.1 Kennisgevingen. Tenzij hierin anderszins wordt vermeld, (a) moeten alle kennisgevingen schriftelijk worden ingediend en worden gericht aan de juridische afdeling en primaire contactpersoon van de andere partij en (b) worden kennisgevingen als ontvangen beschouwd (i) na schriftelijke ontvangstbevestiging bij verzending via een persoonlijke of 24-uurskoeriersdienst of bij ontvangst via de post zonder ontvangstbevestiging; of (ii) na automatische ontvangstbevestiging of elektronische logboeken bij verzending via een fax of e-mail.
  • 15.2 Toewijzing. Geen van beide partijen mag enig deel van deze Overeenkomst toewijzen of overdragen aan een derde partij zonder de schriftelijke toestemming van de andere partij, met uitzondering van toewijzing of overdracht aan een Aangesloten maatschappij, maar uitsluitend als: (a) de partij waaraan de Overeenkomst wordt toegewezen er schriftelijk in toestemt gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst; en (b) de toewijzende partij aansprakelijk blijft voor verplichtingen die onder de Overeenkomst zijn aangegaan voorafgaand aan de toewijzing. Elke andere poging tot overdragen of toewijzen is ongeldig.
  • 15.3 Wijziging van gezag. Bij wijzigingen in bestuur (bijvoorbeeld door aankoop of verkoop van aandelen, fusie, of andere vorm van zakelijke transactie): (a) zal de partij die de wijziging in bestuur ondergaat de andere partij binnen dertig dagen na de wijziging in bestuur schriftelijk op de hoogte stellen; en (b) heeft de andere partij het recht deze Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen op elk moment tussen de wijziging in bestuur en dertig dagen nadat de partij de schriftelijk kennisgeving in subsectie (a) heeft ontvangen.
  • 15.4 Overmacht. Geen van beide partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor ontoereikende prestaties voor zover deze worden veroorzaakt door condities (bijvoorbeeld een natuurramp, een terroristische of oorlogsdaad, ongeregeldheden, arbeidsonrust, ingrijpen door de overheid en internetstoringen) waar de partij redelijkerwijs geen invloed op heeft.
  • 15.5 Geen verklaring van afstand. Het onvermogen een bepaling van deze Overeenkomst uit te voeren, vormt geen verklaring van afstand.
  • 15.6 Scheidbaarheid. Als enige bepaling van deze Overeenkomst niet afdwingbaar blijkt te zijn, blijft de intentie van de Overeenkomst volledig van kracht en effectief.
  • 15.7 Geen agentschap. De partijen zijn onafhankelijke contractpartijen en door middel van deze Overeenkomst kan geen agentschap, partnerschap of joint venture tot stand worden gebracht.
  • 15.8 Geen rechten voor derden. Er kunnen aan deze Overeenkomst geen rechten voor derden worden ontleend.
  • 15.9 Juridische bijstand. Niets in deze Overeenkomst kan worden opgevat als een beperking op het recht van elke partij om juridische bijstand te zoeken.
  • 15.10 Toepasselijk recht.
   • a. Voor stedelijke, gemeentelijke of provinciale overheidsinstanties. Als de Klant een stedelijke, gemeentelijke of provinciale overheidsinstantie is, stemmen de partijen ermee in geen melding te maken van toepasselijk recht en plaats van rechtsuitoefening.
   • b. Voor alle andere Entiteiten. Als de Klant een entiteit is die niet wordt omschreven in Sectie 15.10(a), geldt het volgende: deze Overeenkomst valt onder de wet van Californië, exclusief de wettelijke regels die zijn gekozen door die staat. VOOR ALLE CONFLICTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DEZE OVEREENKOMST, GAAN DE PARTIJEN ERMEE AKKOORD ZICH TE ONDERWERPEN AAN DE RECHTSPRAAK VAN DE BEVOEGDE RECHTBANK IN SANTA CLARA COUNTY IN CALIFORNIË.
  • 15.11 Wijzigingen. Alle wijzigingen moeten schriftelijk zijn en uitdrukkelijk vermelden dat deze Overeenkomst hierdoor wordt gewijzigd.
  • 15.12 Geldigheid bij beëindiging. De volgende Secties blijven van kracht na het verlopen of de beëindiging van deze Overeenkomst: 7 (Vertrouwelijke informatie), 8.1 (Intellectuele eigendomsrechten), 12.3 (Gevolgen van beëindiging), 13 (Vrijwaring), 14 (Beperking van aansprakelijkheid), 15 (Diversen) en16 (Definities).
  • 15.13 Volledige overeenkomst. Deze Overeenkomst en alle documenten die hierin worden genoemd, vormen de volledige Overeenkomst van de partijen met betrekking tot het onderwerp en hebben prioriteit boven elke eerdere of gelijktijdige Overeenkomst met betrekking tot dit onderwerp. Als aan de Klant een vergelijkbare Overeenkomst wordt voorgelegd over hetzelfde onderwerp wanneer deze zich aanmeldt voor gebruik van de Services, heeft de onderhavige Overeenkomst prioriteit boven deze Overeenkomst en vervangt deze. Online voorwaarden waarnaar wordt verwezen in deze overeenkomst worden hierin opgenomen door deze verwijzing.
  • 15.14 Interpretatie van Strijdige voorwaarden. Indien er sprake is van strijdigheid tussen de documenten die deel uitmaken van deze Overeenkomst, geldt de volgende prioriteitsvolgorde: Orderformulier (indien van toepassing), Overeenkomst, online voorwaarden die worden vermeld op enige URL.
  • 15.15 Delen. De partijen kunnen deze Overeenkomst aangaan door het toepasselijke Orderformulier (indien aanwezig) uit te voeren, dan wel door deze Overeenkomst in delen uit te voeren, waaronder faxen, pdf's of andere elektronische kopieën, die samen geacht worden één instrument te vormen.
 • 16. Definities.
  • 'Beleid ten aanzien van acceptabel gebruik': Het beleid ten aanzien van acceptabel gebruik voor de Services dat beschikbaar wordt gesteld op https://workspace.google.com/intl/nl/terms/use_policy.html of een andere door Google verstrekte URL.
  • 'Aanvullende services': Google-producten die geen deel uitmaken van de Services, maar waartoe Eindgebruikers toegang hebben met de inlogcode en het wachtwoord van hun Eindgebruikersaccount. Deze producten worden vermeld op https://www.google.com/support/a/bin/answer.py?hl=nl&answer=181865 of een andere door Google verstrekte URL.
  • 'Aanvullende servicevoorwaarden': De voorwaarden zoals te vinden op https://workspace.google.com/intl/nl/terms/additional_services.html of een andere door Google verstrekte URL.
  • 'Beheerdersaccount(s)' betekent de beheeraccounts die door Google aan de Klant ter beschikking worden gesteld voor levering van de Services. Voor het gebruik van de beheerdersaccounts is een wachtwoord vereist, dat Google zal verstrekken aan de Klant.
  • 'Beheerdersconsole' betekent de online tool die door Google wordt geleverd aan de Klant voor gebruik in rapportage- en andere beheerfuncties.
  • 'Beheerders' betekent de door de Klant aangewezen technische medewerkers die de Services namens de Klant beheren voor de Eindgebruikers.
  • 'Advertenties' betekent online advertenties, exclusief advertenties die worden getoond door advertentieproducten die niet deel uitmaken van de Services (bijvoorbeeld Google AdSense) waarvan de Klant kiest deze te gebruiken in samenwerking met de Services, weergegeven door Google aan Eindgebruikers.
  • 'Aangesloten persoon' betekent elke entiteit die direct of indirect een partij bestuurt, door een partij wordt bestuurd of onder het algemeen bestuur van een partij valt.
  • 'Overeenkomst': Deze Overeenkomst voor G Suite for Education of de combinatie van een Bestelformulier en deze overeenkomst voor G Suite for Education, zoals van toepassing.
  • "Alumni" betekent afgestudeerden of voormalige studenten van de Klant.
  • 'Jaarbedrag' betekent de jaarlijkse vergoeding voor de Services zoals vermeld in het Orderformulier (indien van toepassing).
  • 'Eerste factureringsdatum' betekent de datum waarop de Klant Google voor de Service begint te betalen (indien van toepassing).
  • 'Productkenmerken' betekent de handelsnamen, handelsmerken, servicemerken, logo's, domeinnamen en andere onderscheidende Productkenmerken van elke partij, zoals die door deze partij zijn vastgelegd.
  • "Vertrouwelijke informatie" betekent informatie die in het kader van deze Overeenkomst door de ene aan de andere partij kenbaar wordt gemaakt en wordt aangemerkt als vertrouwelijk of gewoonlijk onder deze omstandigheden als vertrouwelijk zou worden aangemerkt. Klantgegevens worden geacht Vertrouwelijke informatie van de Klant te zijn.
  • 'Klantgegevens' betekent gegevens, met inbegrip van e-mail, die worden aangeleverd, gegenereerd, overgedragen of weergegeven via de Services door de Klant of Eindgebruikers.
  • "Klantdomeinnamen" betekent de domeinnamen die worden beheerd door de Klant of waarvan de Klant eigenaar is, die worden gebruikt in samenwerking met de Services, zoals beschreven in het Bestelformulier. Klant mag de Services leveren aan elk van zijn subdomeinen (als Klantdomeinnaam bijvoorbeeld 'edu.com' is, mag een subdomein 'alumni.edu.com' zijn) zonder geschreven toestemming van Google.
  • "Ingangsdatum" betekent de datum waarop deze Overeenkomst is ondertekend.
  • "Noodbeveiligingsprobleem" betekent: (a) gebruik van de Services door de Klant in strijd met het Beleid acceptabel gebruik, dat kan leiden tot verstoring van (i) de Services; (ii) het gebruik van de Services door andere klanten; of (iii) het Google-netwerk of servers die worden gebruikt om de Services te leveren; of (b) niet-geautoriseerde toegang tot de Service door een derde partij.
  • 'Eindgebruikers' betekent de personen aan wie de Klant toestaat de Services te gebruiken.
  • 'Eindgebruikersaccount' betekent een door Google gehost account dat door de Klant met de Services wordt ingesteld voor een Eindgebruiker.
  • "Exportwetgeving" betekent alle toepasselijke wet- en regelgeving betreffende het exporteren of opnieuw exporteren, waaronder de EAR (Export Administration Regulations), die wordt gehandhaafd door het Amerikaanse Ministerie van Handel, de handelsembargo's en economische sancties van het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse Ministerie van Financiën en het International Traffic in Arms Regulations ("ITAR") dat wordt gehandhaafd door het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse zaken.
  • 'Vergoedingen' betekent de bedragen die door Google aan de Klant worden gefactureerd voor de Services (indien van toepassing) die in deze Overeenkomst worden beschreven.
  • 'FERPA' betekent de Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. 1232g) en de Family Educational Rights and Privacy Act Regulations (34 CFR Part 99), zoals deze van tijd tot tijd worden aangepast of gewijzigd.
  • 'Privacybeleid van G Suite for Education': Het privacybeleid dat te vinden is op https://workspace.google.com/intl/nl/terms/education_privacy.html of een andere door Google verstrekte URL.
  • 'Helpcentrum' betekent het Helpcentrum van Google dat toegankelijk is op https://www.google.com/support/ of een andere door Google verstrekte URL.
  • 'Activiteiten met een verhoogd risico' betekent toepassingen zoals bijvoorbeeld de bediening van nucleaire installaties, luchtverkeersleiding- of levensinstandhoudingssystemen, waarbij gebreken van de Services kunnen leiden tot de dood, persoonlijk letsel of milieuschade.
  • 'HIPAA' betekent de Health Insurance Portability and Accountability Act van 1996, zoals deze van tijd tot tijd kan worden gewijzigd, en alle regelgevingen in het kader daarvan.
  • 'Intellectuele-eigendomsrechten' betekent huidige en toekomstige wereldwijde rechten onder patentrecht, auteursrechten, wet op het bedrijfsgeheim, wetgeving inzake handelsmerken, moreel recht en andere soortgelijke rechten.
  • "Initiële Serviceperiode" betekent de term voor de toepasselijke Services die beginnen op de Aanvangsdatum van de Services en tijdens de hele 'Huidige Serviceperiode' voortduurt zoals beschreven op het Bestelformulier, vanaf de Startdatum voor Facturering (als een Bestelformulier van toepassing is op de Services) of als geen Bestelformulier van toepassing is op de services, voor de periode die begint op de Startdatum en voor de duur van een jaar.
  • "Kosten eerste termijn" betekent de kosten voor de Services voor de Eerste servicetermijn (exclusief eventuele toepasbare eenmalige vergoedingen), zoals vermeld in het Orderformulier (indien van toepassing).
  • "Kosten per maand" betekent de maandelijkse kosten voor de Services zoals vermeld in het Orderformulier (indien van toepassing).
  • 'E-mailadres voor kennisgeving' betekent het e-mailadres dat is aangewezen door de Klant voor het ontvangen van e-mailmeldingen van Google. De Klant kan dit e-mailadres wijzigen in de Beheerdersconsole.
  • 'Orderformulier' betekent een orderformulier, dat wil zeggen een geschreven document dat Google verstrekt en waarop de Services staan vermeld die de Klant van Google koopt tegen een Vergoeding (indien van toepassing) onder de Overeenkomst. Het Orderformulier bevat: (i) een handtekeningenblok voor de Klant en voor Google; (ii) toepasselijke service-SKU's; (iii) Vergoedingen (indien van toepassing); en (iv) aantal Eindgebruikersaccounts en de huidige Servicetermijn voor deze Eindgebruikersaccounts.
  • 'Inkooporder' betekent een door de Klant afgegeven inkooporder.
  • 'Services': De Kernservices van G Suite for Education die worden geleverd door Google en worden gebruikt door de Klant op grond van deze Overeenkomst. De Services worden beschreven op https://workspace.google.com/intl/nl/terms/user_features.html of een andere door Google verstrekte URL.
  • "Startdatum Services" is de datum waarop Google de Services aan de Klant beschikbaar stelt.
  • "Servicepagina's" betekent de webpagina's waarop de Services worden weergegeven voor Eindgebruikers.
  • "Servicetermijn" betekent de Eerste servicetermijn en alle verlengingstermijnen voor de toepasselijke Services.
  • 'SLA': De Serviceovereenkomst op https://workspace.google.com/intl/nl/terms/sla.html of een andere door Google verstrekte URL.
  • "Medewerker" betekent een persoon (met inbegrip van docenten) die in dienst is of is geweest van de Klant. Studenten of Alumni die ook Medewerker zijn, worden geacht Medewerker te zijn onder deze Overeenkomst (en uitgesloten te zijn van de definitie Studenten of Alumni) als ze binnen de afgelopen twaalf maanden bij de Klant in dienst zijn geweest.
  • "Student" betekent een persoon die binnen de laatste twaalf maanden ingeschreven is geweest voor cursusprogramma's die door de Klant worden aangeboden.
  • 'Opschorten' betekent het onmiddellijk uitschakelen van toegang tot de Services of, indien van toepassing, onderdelen van de Services, ter voorkoming van verder gebruik van de Services.
  • 'Belastingen' betekent accijnzen, invoerrechten of belastingen (anders dan de belasting op de inkomsten van Google) die verbonden zijn aan de verkoop van de Services, met inbegrip van hieraan gekoppelde rente of boetes.
  • "Termijn" betekent de Termijn van de Overeenkomst, die begint op de Ingangsdatum en duurt tot: (i) het eind van de laatste Servicetermijn of (ii) beëindiging van de Overeenkomst zoals in deze bepalingen is omschreven, afhankelijk van welke het eerste plaatsvindt.
  • 'Verzoek van derden' is een verzoek van derden om gegevens die betrekking hebben op het gebruik van de Services door een Eindgebruiker. Verzoeken van derden kunnen een wettig huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel, dagvaarding, ander geldig gerechtelijk bevel, of schriftelijke toestemming van de Eindgebruiker zijn die de openbaarmaking toestaat.
  • 'TSS' zijn de technische ondersteuningsservices die door Google worden geleverd aan Beheerders tijdens de Termijn conform de TSS-richtlijnen.
  • 'TSS-richtlijnen': De richtlijnen voor de technische ondersteuningsservices van Google die op dat moment gelden voor de Services. De TSS-richtlijnen zijn beschikbaar via https://workspace.google.com/intl/nl/terms/tssg.html of een andere door Google verstrekte URL.
  • "Online voorwaarden" betekent het Beleid acceptabel gebruik, de SLA en de TSS-richtlijnen.